Hvordan arbeides det med tekstskaping i klasserommet på sjuende trinn?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hvordan arbeides det med tekstskaping i klasserommet på sjuende trinn? Dette er problemstillingen denne oppgaven baserer seg på. Skriftspråket spiller en viktig rolle i dagens samfunn, og skriving har en stor plass i skolen som en grunnleggende ferdighet i alle fag. Hensikten er å undersøke hvordan en lærer underviser i tekstskaping i sjuende klasse, og koble dette til forskning og teori. Mest interessert var jeg i å finne ut om eldre metoder fremdeles har en plass i arbeidet med tekstskaping, eller om nyere metoder har tatt over. Er prosessorientert skriving en utdatert pedagogikk, eller er den fremdeles i bruk? Oppgaven er kvalitativt orientert, preget av ustrukturerte observasjoner fra feltet. For å finne svar på problemstillingen, forstod jeg det som mest hensiktsmessig å være tilstede der det skjer, nemlig klasserommet. Observasjon ble derfor den vektlagte metoden. I tillegg undersøkte jeg hva teori og forskning sier om tekstskaping i skolen. Dette ble deretter koblet til observasjonene jeg gjorde. Fire tilnærmingsmåter i arbeid med tekstskaping presenteres i oppgaven; vi lærer å skrive ved å studere og etterligne mønstertekster, vi lærer å skrive når vi har et budskap og en mottaker, vi lærer å skrive med veiledning mens vi skriver og vi lærer å skrive når vi samarbeider. Med disse i bakhodet presenteres og drøftes observasjoner og teori. Resultatene viser at disse arbeidsmetodene ikke er motsetninger, men at de brukes om hverandre. Resultatene viste også at eldre metoder fremdeles benyttes i skriveopplæringen, mens ny forskning ikke var representert i det klasserommet jeg var tilstede i. Observasjonene gir allikevel ikke holdepunkter for å konkludere med at ny forskning ikke er en del av arbeidet med tekstskaping, da det kun er observert et sted.