Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om modernisering, organisering og styring av fag- og yrkesopplæringen i Norge

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • Småskrift

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Hovedtema for denne artikkelen er at organiseringen av fag- og yrkesopplæringen i dag står foran et veiskille. Endringer i læreplaner og styringsstruktur kan føre til at opplæringen mister sitt særpreg og organisatoriske forankring i arbeidslivet. Kompetansebevisene og utdanningspoeng kan få forrang for selve læringen. Samtidig er Kunnskapsløftet basert på en organisasjon og et system av åpne rammer. Den forutsetter allmenn deltakelse. Hva slags fagog yrkesopplæring vi vil få, er blant annet avhengig av hvordan brukere og arbeidslivets organisasjoner gjør bruk av de verktøy og rammer som opplæringssystemet er bygget opp av. Men det er også avhengig av det rom som til enhver tid er gitt for fornyelse og medvirkning nedenfra. En gjennomgående spenning i den nye reformen er en avbalansering mellom teknokratisk styring og dialogbasert læring.