Hvilket forhold har nordmenn til tax free-handel ved flytransport, og hva skiller handlemønsteret på avgang og ankomst?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg fenomenet tax free og nordmenns forhold til denne type handel, samt å avdekke potensielle ulikheter i handlemønsteret ved de respektive butikkene på avgang og ankomst. Hensikten var å kartlegge disse forskjellene for å bedre forstå hvorfor og hvordan de oppstår. Vi ser på tax free-handel som et samtidsfenomen, og ønsket derfor å studere dette nærmere. I denne oppgaven benyttet vi casedesign som forskningsmetode. Vi valgte metodetriangulering ved å kombinere kvalitativ og kvantitativ forskning, med hovedfokus på den kvalitative delen. Som utgangspunkt for våre to analyser har vi utført samshopping og skjult observasjon på Oslo Lufthavn, i tillegg til kvantitativ forskning ved spørreundersøkelse. Dette for å undersøke om de kvantitative funnene kan styrke de kvalitative. I en tidlig fase av studien formulerte vi teoretiske antakelser. Disse antakelsene ville vi senere beholde eller forkaste etter hvert som forskningen tok form. Problemstillingen vi har jobbet ut ifra: ”Hvilket forhold har nordmenn til tax free-handel ved flytransport, og hva skiller handlemønsteret på avgang og ankomst?” For å besvare denne tok vi utgangspunkt i eksisterende teori, og benyttet oss hovedsakelig av litteratur i form av skrevne bøker. Den relevante teorien omfattet temaer om kategoristyring og vareplassering i butikk, kjøpsbeslutninger og særavgifter på alkohol og tobakk. Analysen delte vi inn i tre deler: samshopping, skjult observasjon og spørreundersøkelse. Heretter sammenlignet vi disse og utviklet en samlet analyse for alle tre og kartla hvorvidt våre funn stemte overens med, eller avviket fra eksisterende teori. På bakgrunn av dette forkastet vi eller behold de teoretiske antakelsene. Hovedfunnet fra analysen viser at nordmenn har et godt forhold til tax free. Fenomenet lot seg ikke forklare på bakgrunn av en enkelt faktor alene. Vi så likevel at dimensjoner som pris og vane var av stor betydning. Til tross for at 3 flyplassatmosfæren er preget av støy og stress, ser nordmenn likevel frem til å handle, da tax free er ansett som en naturlig del av reisen. Informantene brukte også tilnærmet like lang tid ved avgang og ankomst, noe som strider med våre teoretiske antakelser, de var dog noe mer stresset da de returnerte. Et interessant funn var at handlemønsteret i stor grad ble påvirket av om man reiste til eller fra Norge. Ved avgang ble kosmetikk favorisert, mens det ved ankomst var alkohol. Samtlige informanter ved ankomst kjøpte minst én enhet alkohol. Kundene var derimot ikke opptatt av å utnytte kvoten maksimalt, noe vi først antok. Til tross for at eksisterende teori dekker flere sider ved fenomenet tax free-handel, ser vi at teorien i flere tilfeller kommer til kort og derfor trenger videreutvikling.