Hvilken dato sluttet den kalde krigen? Historieundervisning i grunnskolen anno 2015

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Læreplanen for Kunnskapsløftet inneholdt allerede ved implementeringen i 2006 klare føringer for historieundervisning i skolen, både i generell del, beskrivelsen av samfunnsfaget og tilhørende kompetansemål. Gjennom innføringen av det nye hovedområdet Utforskerne ved revisjonen av LK06 i 2013 ble bestillingen av elevaktiv og problematiserende undervisningsmetoder ytterligere presisert, blant annet på grunn av forskning som viste at føringene i den opprinnelige læreplanen ikke nødvendigvis ble gjennomført i praksis. I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom læreplanens bestillinger, dens pedagogiske og historiedidaktiske forankring, og dagens praktiske undervisning, via en stikkprøve av eksisterende læreverk. Gjennom en enkelt dokumentanalyse, en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer er saksområdet belyst. Når resultatene av undersøkelsene sammenholdes med både publisert og upublisert forskning synes det rimelig å konkludere med at Utforskeren så langt ikke kan sies å ha hatt noen vesentlig innvirkning. Videre ser det som om norske klasserom fortsatt domineres av lærebokstyrt undervisning, og at problematiserende og refleksjonsfremmende arbeidsmåter som prosjektarbeid og storyline er ofret av svært mange lærere etter at LK06 innførte metodefrihet i undervisningen.