Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er det en forskjell på hva kvinner og menn motiveres av?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar utgangspunkt i motivasjonsteori for å forklare hvilke motivasjonsfaktorer som er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Problemstillingen jeg har jobbet ut i fra er: «Hvilke motivasjonsfaktorer er viktige for utvalgte studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er det forskjell på hva kvinner og menn motiveres av?» For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av relevante motivasjonsteorier som behovsteori, jobbkarakteristikamodeller og selvbestemmelsesteorien. Jeg valgte å forske på studenter ved HiOA, fordi jeg synes det er en interessant vinkling, samt at studenter er framtidens arbeidskraft og jeg mener det er viktig å vite hva de motiveres av slik at bedrifter kan trekke til seg framtidig arbeidskraft samt klare å holde på medarbeiderne sine. I den første delen av oppgaven går jeg i gjennom teori som er relevant for oppgavens tema og problemstilling. Her begynner jeg med å gjøre rede for motivasjonsbegrepet, sammenhengen mellom motivasjon og ytelse, ulike behovsteorier og jobbkarakteristikamodellen, hvor jeg fokuserte spesielt på Herzbergs tofaktorteori. Videre drøfter jeg begrepene indre og ytre motivasjon, selvbestemmelsesteorien og begrepet autonomi.Etter teorigjennomgangen gjør jeg rede for mitt valg av metode: kvantitativt forskningsdesign i form av en prestrukturert spørreundersøkelse. Deretter diskuterer jeg hvordan jeg skal samle inn data og gjør rede for måten spørreskjemaet er utformet på. I spørreskjemaet velger jeg å inkludere spørsmål som går inn under tre kategorier: autonomi, indre motivasjon og ytre motivasjon. Videre drøfter jeg undersøkelsens reliabilitet og validitet. I den neste delen av oppgaven foretar jeg meg en deskriptiv analyse for å få en oversikt over respondentenes demografiske fordeling. Variablene som blir analysert er: alder, kjønn og studie. Her ser jeg at det er flere kvinner enn menn som svarte på undersøkelsen, at den mest representerte aldersgruppen er 21-23 år samt at det studiet som er høyest representert er økonomi og administrasjon etterfulgt av ingeniør. Deretter går jeg i gjennom resultatene fra hvert enkelt spørsmål i spørreundersøkelsen under de tre kategoriene (autonomi, indre motivasjon og ytre motivasjon). De tre motivasjonsfaktorene som blir høyest vektlagt av studentene er «sosialt arbeidsmiljø», «interessante og varierte arbeidsoppgaver» og «det å kunne utvikle seg selv på jobben». Dette er alle indre motivasjonsfaktorer. Etter å ha gått gjennom resultatene fra undersøkelsen gjennomfører jeg en t-test for å se om det er en forskjell i svarene mellom de mannlige og kvinnelige respondentene. T-testen viser at de fleste hypotesene stemmer, og at det dermed er en forskjell på hva menn og kvinner vektlegger som motivasjonsfaktorer.Videre drøfter jeg funnene fra undersøkelsen, tester hypotesene og kommer med en konklusjon hvor jeg svarer på problemstillingen. Undersøkelsen viser at studenter ved HiOA jevnt over vektlegger indre motivasjonsfaktorer høyere enn autonomi og ytre motivasjonsfaktorer. Videre viser undersøkelsen at kvinner motiveres i høyere grad av indre motivasjon og autonomi enn menn. Undersøkelsen viser at menn motiveres mer av to ytre motivasjonsfaktorer: «høy årslønn» og «bonus og frynsegoder» enn hva kvinner gjør. Til slutt i oppgaven kommer jeg med et forslag til videre forskning.