Hvilke kontekstuelle faktorer påvirker og avgrenser lærerens samfunnsmandat i den ugandiske skolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Keywords

Description

  • Denne oppgaven tar for seg hvilke kontekstuelle faktorer som påvirker og begrenser lærerens mandat i det ugandiske samfunnet. For å kunne drøfte dette, har det vært nødvendig å redegjøre for dagens skolesituasjon gjennom å belyse demografiske forhold, statlige initiativ for skoleutvikling og tidligere forskning om muligheter og utfordringer i det nåværende skolesystemet. Tidligere funn viser at skolene lider av vedvarende ressursmangel, mange elever, små klasserom og at de statlige føringene introduseres for hastig. Det har av denne grunn vært interessant å ha en empirisk tilnærming til hvilken rolle læreren har i disse omstendighetene. Gjennom tre ukers observasjon studerte jeg hvordan lærere arbeidet og hva som latet til å påvirke lærernes arbeidsforhold. Funnene er tolket gjennom teori om diskurs, beslutningsnivå og organisering av samfunnsstruktur, og kan konkluderes med at en dissonans mellom teoretiske ønsker og praktisk gjennomføring av statlige føringer begrenser lærerens mandat til kun å overføre kunnskap.