Hvilke fag får GLU-studentene kompetanse i? En analyse av grunnskolelærerstudentenes studiepoengproduksjon 2014/15

Collection

  • LUI - Department of Primary and Secondary Teacher Education

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2016-01

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akeshus

Description

  • For tida legges det stor vekt på at lærere bør ha studiepoeng i fagene de underviser, og også at de må ha større faglig fordypning i enkelte utvalgte fag. Dette innebærer en stor endring – ferdigutdannede lærere vil kun ha kompetanse til å undervise noen få fag og de vil derfor ikke lenger ha mulighet til å undervise elevene i de fleste av deres skolefag. Elevgrupper må i større grad ivaretas av lærerteam, også på småtrinnet. Statistikken viser at det i dag er svært mange lærere som mangler studiepoeng i fagene de underviser i. Det finnes til og med ett fag (mat og helse) hvor under halvparten av lærerne som underviser det har formell kompetanse i faget. (Lagerstrøm, Moafi, & Revold, 2014) Tiltak for å avhjelpe situasjonen inkluderer skjerpede kompetansekrav i grunnskolen, storstilt 2 videreutdanning av lærere og omlegging fra allmennlærerutdanning til en grunnskolelærerutdanning med sterkere fagspesialisering. Fra 2017 skal grunnskolelærerutdanningen utvides til en femårig masterutdanning. I denne situasjonen er det viktig å følge med på hvilke fag GLU-studentene faktisk får studiepoeng i. I to år har jeg skrevet rapporter om studiepoengproduksjonen i GLU (Smestad, 2014, 2015). Disse rapportene vakte litt interesse (Fuglseth & Schanke, 2014; Følgegruppen, 2015; Hansen, 2015; Kunnikoff, 2015). Derfor er det nå naturlig å se på tallene for studiepoengproduksjonen i 2014/15. Denne rapporten er en oppdatert utgave av fjorårets rapport, med nye tall og en del nye vurderinger knyttet til. Institusjonene er nå i ferd med å forberede seg for femårig lærerutdanning. Blant annet må mange institusjoner styrke fagmiljøene sine innen de fagene de ønsker å tilby mastergrad i, for å oppfylle NOKUTs krav om antall med førstekompetanse og toppkompetanse. Dette kan også påvirke hvilke fag institusjonene velger å tilby nå i sluttfasen av GLU-utdanningene. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) har selv på sine nettsider tall for «Detaljert oversikt over fordypning for lærere». I skrivende stund inneholder den langt færre studiepoeng enn denne rapporten. Dersom denne blir oppjustert til å inneholde alle studiepoeng tatt i grunnskolelærerutdanninger, vil dette kunne bli den siste rapporten jeg lager av denne typen.