Hvilke betydning har realkompetanseopptak for fordelingen av vitnemålskarakterer i yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus?

Document type

Publication date

  • 2014-01

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Generell studiekompetanse regnes fortsatt som det generelle kravet og den vanligste veien til høyere utdanning selv om det også finnes utdanninger som stiller ytterligere krav til spesielle fagkombinasjoner eller opptaksprøver. En tredje vei til høyere utdanning er såkalt realkompetansevurdering. Søkere som ikke fyller kravene til generell studiekompetanse kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse dersom søkeren er 25 år og mener å ha den praksis og utdanning som er nødvendig for å fravike kravet om generell studiekompetanse (Kunnskapsdepartementet, 2010; HiOA, 2012). Søkere til yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved HiOA har siden 2000 hatt muligheten til å søke opptak med enten realkompetanse eller generell studiekompetanse. For begge grupper stilles det krav til praksis og fag-/svennebrev. I Stortingsmelding 20 (2012-2013, s. 114-116) uttrykkes vilje til å åpne for opptak gjennom Samordna opptak til enkelte profesjonsutdanninger for søkere med fag-/svennebrev. Dette tilbudet skulle i første omgang avgrenset til ingeniørutdanninger, naturbruksutdanning, yrkesfaglærerutdanning og helse og omsorgsutdanninger. Denne endringen ble oppfattet som en anerkjennelse av de positive erfaringene som allerede er gjort med realkompetanseopptak i disse profesjonsutdanningene. Etter stortingsvalget i september 2013 ble det utformet en regjeringserklæring (Høyre, 2013) der ett av punktene bryter med intensjonen om opptak på basis av fag-/svennebrev som ble beskrevet i Stortingsmelding 20. I regjeringserklæringen stadfester den nye regjeringen at: «Regjeringen vil styrke Y-veien og stoppe innføringen av opptak til enkelte studier på høyere utdanning basert på fagbrev» (s. 57). Det er fremdeles noe uklart hva dette innebærer da det kan synes selvmotsigende at y-veien skal styrkes samtidig som opptak til høyere studier basert på fagbrev, skal stoppes. I HiOA’s nettavis Khrono (2013) blir denne snuoperasjonen positivt kommentert av den fagpolitiske lederen i Norsk studentforening, Tuva Aune Wettland. Wettland støtter regjeringens forslag om å stanse opptak til høyere utdanning på bakgrunn av fagbrev ved blant annet å legge vekt på: «[..] En ordning hvor fagbrev skal kunne fungere på lik linje som generell studiekompetanse vil kunne føre til økte forskjeller internt i kullene på høyere utdanning hvor mange har de samme forkunnskapene mens andre ikke har det. Dette tror jeg vil være en bjørnetjeneste for studenter som ikke har studiekompetanse fordi det kan føre til mindre grad av opplevd mestringsevne samtidig som det vil føre til en vanskelig øvelse for forelesere som ikke kan forvente visse forkunnskaper i klassen» For å kunne argumentere mer kunnskapsbasert om dette temaet er det gjennomført en kartlegging ved yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA som undersøker graden av samvariasjon mellom opptaksgrunnlaget og vitnemålskarakterene til tre kull med yrkesfaglærerstudenter. Utgangspunktet for kartleggingen var spørsmålet: I hvilken grad er det samvariasjon mellom opptaksgrunnlaget og studentenes vitnemålskarakterer i den treårige yrkesfaglærerutdanningen ved HiOA?