Hvem ser meg? Min storebror har en alvorlig rusmiddelavhengighet

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Det har vært økende fokus på det å være pårørende til en med rusmiddelavhengighet, og det å være barn og pårørende. I 2010 ble det innført nye forskrifter og lovendringer i lov av 1. Januar 2001 nr. 64 om helsepersonelloven (helsepersonelloven, 1999) §10a og § 25, og lov av 2. Juni 1999 nr. 61. om spesialisthelsetjenester (spesialisthelsetjenesteloven 1999) m.m §3-7a. Dette ble gjort for å sikre at helsepersonell identifiserer og sikrer det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge av at de er pårørende til foreldre som er pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade. I tillegg skal alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten ha barneansvarlig personell. Formålet er at barna blir fanget opp tidlig, at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk og å forebygge problemer hos barn og foreldre (Helsedirektoratet 2010). Høsten 2016 ble det sendt ut høring fra Helse-og omsorgsdepartementet med forslag om endring i loven når det gjelder helsepersonell sin ivaretakelse av barn som pårørende jf. Helsepersonelloven § 10a. Den inneholder informasjon om at lovgivningen skal ta hensyn ovenfor søsken som pårørende. De ønsker at helsepersonell identifiserer og sikrer det informasjons- og oppfølgingsbehovet også mindreårige barn kan ha som pårørende til søsken med alvorlige helseproblem. Høringsfristen for dette var 05.12.2016, og per dags dato er den under behandling (Regjeringen 2016). Rusmisbruk er et stort, omfattende og sosialt problem i samfunnet vårt. Svært mange får livet sitt ødelagt fordi rusen har tatt et altfor stort grep i livet deres (Skartveit 2010, 7). Det er viktig å gi en god og helhetlig hjelp til disse. På samme tid er det også viktig å se på de som rammes av konsekvensene av rusavhengigheten, nemlig familien og søsknene til den med rusmiddelavhengighet. Mange lever med rusmisbruk i familien over svært lang tid, og forskning viser at pårørende er særlig utsatt for fysiske og psykiske helseplager (NOU 2011:17, 9). Regjeringen har varslet en styrking av pårørendes rettigheter og de vil ha en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk, blant annet med stortingsmeldingen ”Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet” (St. Meld. 2014-2015, 47). I tillegg har regjeringen kommet med en ny opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020), hvor regjeringen ønsker å føre en politikk som bidrar til at pårørende av personer med rus og psykiske problemer blir tatt vare på̊ og får nødvendig avlastning, støtte, informasjon og faglig veiledning (Prop. 15 S 2015-2016). Helse-og omsorgsdepartementet foreslår i proposisjonen 49 L (2016-2017) om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m med sikte på å samle og tydeliggjøre kommunens plikt til pårørendestøtte ovenfor dem som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og denne skal tre i kraft i oktober 2017. Dette viser et økende fokus på pårørende i politikken, men følger sosionomen etter med et fokus på barn og søsken som pårørende?