Hva legger FM-bedrifter i Norge vekt på ved valg av FM-system, og hva er suksesskriterier for vellykket bruk?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • HiOA

Description

  • Denne besvarelsen baserer seg på FM-system i Facility Management (FM)-bedrifter. Et FM-system er en digital løsning, som blir utformet for å planlegge og følge opp den fysiske aktiviteten som foregår i bygg (Atkin & Brooks 2009, 202). Et FM-system kan være en digital programvare som bedrifter kan benytte seg av, for å enklere systematisere, organisere og samordne tjenester og kontrakter i et felles system. Det kan være med å forenkle arbeidet, ved at man kan følge opp driften og få en bedre oversikt over tjenestene. FM-system er et relativt nytt og komplekst tema, og vi tror at bedrifter vil ha nytte av et slikt system for å kunne tre fremtidsrettet og kostnadseffektivt. Dette var noe av grunnen til at vi valgte denne tematikken, fordi vi synes dette er et interessant tema, og vi ser at det generer et behov blant FM-bedriftene for løsninger som kan gagne bedriftene positivt. Vår hypotese var at et FM-system vil være lønnsomt og forenkle arbeidet til FM-bedriftene. Oppgaven baseres på problemstillingen: «Hva legger FM-bedrifter i Norge vekt på ved valg av FM-system, og hva er suksesskriterier for vellykket bruk?». Vi fokuserte også på en antakelse om at mange momenter henger sammen for å få et vellykket FM-system, som vil være med å generere behovet for FM-system i FM-bedriftene. Dermed ser vi at et FM-system vil være strategisk viktig for FM-bedriftene. For å avgrense oppgaven, har vi valgt å fokusere på FM-bedrifter i Norge. Rapporten vil ha et hovedfokus på FM-bedrifter, fordi FM-bransjen bør fremstå som attraktiv for kunden. En annen grunn til dette, er at vi opplever FM-bransjen som ledende ved bruk av FM-systemer. Rapporten tar for seg teorier som generer behovet for FM-system. Siden Facility Management er grunnmuren for selve oppgaven, finner vi det relevant å presentere generelt om Facility Management, som dreier seg om å støtte og forbedre effektiviteten til organisasjoners kjernevirksomhet. Ytterlige teorier er bl.a. om FM-system, kontraktsledelse, innovasjon, bærekraft og big data, ettersom dette også er teori vi mener er relevant for oppgaven. For å besvare problemstillingen, har vi benyttet oss av kvalitativ metode, i form av intervjuer. Her har vi tatt et utvalgt av først og fremst FM-bedrifter, hvor vi har intervjuet fire store aktører i FM-bransjen. For å styrke svarene har vi også intervjuet fire aktuelle kunder, to FM-systemleverandører og til slutt to representanter fra akademia. I syn av undersøkelsen er det tydelig at FM-system har kommet for å bli. Det er et behov for FM-system i FM-bedriftene, og det kan tyde på at alle benytter seg av en eller annen form for FM-system, ikke bare de største bedriftene. Det er også tydelig at alle ser viktigheten med et FM-system. Det virker likevel som at det foreløpig er ganske prematurt. FM-system er fremdeles ganske nytt, så FM-bransjen må jobbe mer med dette. Dagens FM drives av trender. Behovet for FM-system bygges derfor opp av at FM-bedriftene må følge trendene, for å holde tritt med dagens utvikling innen bl.a. bærekraftighet, bygningsteknologi, kompleksiteten av tilgjengelig data osv. Kontrakter blir også stadig mer komplekse, noe som resulterer i at arbeidet til kontraktssjefene kan forenkles ved hjelp av et FM-system. Videre ser vi at implementering av et FM-system er svært tidkrevende, da det består av mange funksjoner, bruksområder og inneholder store datamengder. Videre er det viktig å ta implementeringen på alvor, og planlegge prosessen nøye, når man skal implementere et FM-system. Funnene fra resultatene viser også at mange ser et behov for forbedring av FM-systemene, bl.a. ved integrering av sensorer og en høyere grad av digitalisering, samt øke fokus på miljø- og energibesparelser. FM-systemene bør være et fremtidsrettet system, som kan videreutvikles, systemet må også være en innovativ aktivitet, for å forbedre FM-systemet.