Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar sikte på å belyse hva læreren kan gjøre for å skape motivasjon og positive opplevelser for kroppsøvingsusikre elever. Jeg ønsker også å skape bevissthet rundt dette viktige temaet, slik at kroppsøvingslærere kan utvikle sin praksis, at elever får positive erfaringer og at antallet kroppsøvingsusikre elever reduseres. Det blir hovedsakelig benyttet kvalitativ metode, der informanter har blitt intervjuet og observert. Studiet har tatt utgangspunkt i to læreres erfaringer, holdninger og kunnskaper. Samt er det benyttet én teoretisk hovedkilde: ”Læring, praksis og kvalitet i idrætstimene. Et multiple-case studie” av Jesper von Seelen fra 2012. Det suppleres også med annen aktuell teori som knyttes opp mot problemstillingen. Oppgaven belyser fire viktige faktorer som læreren bør fokusere på at elever skal få positive erfaringer i kroppsøving: (1)Den enkelte elevs interesser og personlighet, (2)tilbakemeldinger, (3)relasjoner og (4)trygghet. Etter arbeidet med oppgaven, er jeg opptatt av at skolen må jobbe aktivt for å forhindre prestasjonsangst og lært hjelpeløshet. Samtidig har jeg nå mer innsikt i hva som kreves av læreren for å motivere elever til å oppnå mestring. Jeg vil benytte anledningen til å takke min veileder Inger Marie Vingdal for god veiledning gjennom konstruktiv kritikk og positive tilbakemeldinger. Jeg vil også takke begge lærerne og skolen, for flotte og lærerike intervjuer og observasjoner.