Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne oppgaven er å finne en verdi på det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. På bakgrunn av dette har vi utformet problemstillingen: ”Hva er verdien av Olav Thon Eiendomsselskap ASA per 31.12.2015?” For å svare på problemstillingen har vi brukt kontantstrømbasert modell der prognosen bygger på både strategiske og finansielle analyser. Vi har i tillegg benyttet oss av multippelanalyse for å få et sammenligningsgrunnlag. Ved bruk av kontantstrømmodellen har vi kommet frem til en verdi av Olav Thon Eiendomsselskap ASA på 26,39 milliarder, og ved bruk av multippelanalysen fikk vi en verdi på 26,22 milliarder. Disse metodene gav omtrent lik verdi, og vi mener derfor dette kan være en realistisk verdi på selskapet per 31.12.2015. For å vurdere påliteligheten til resultatet funnet gjennom kontantstrømmodellen har vi foretatt en sensitivitetsanalyse. Her ser vi at noen momenter er svært usikre og sensitive for små endringer, noe som gjør at en liten endring i disse gir et stort utslag på verdien. Denne oppgaven er basert på forutsetninger og antakelser, og derfor er verdien vi har kommet frem til kun et estimat basert på våre analyser.