Hva er verdien av det ikke-børsnoterte selskapet Widerøes Flyveselskap AS?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne bacheloroppgaven omhandler Widerøes Flyveselskap AS. Formålet med oppgaven er å besvare forskningsspørsmålet: «Hva er verdien av det ikke-børsnoterte selskapet Widerøes Flyveselskap AS?». Før selve oppgavebesvarelsen er det et teorikapittel hvor både teorien som er benyttet og teorien som kunne vært benyttet er belyst og et data- og metodekapittel, hvor innsamling av data og vurderingen av datagrunnlaget er gjort rede for. Deretter følger den strategiske analysen, den finansielle analysen og konklusjonen vår. Den strategiske analysen består av en ekstern analyse for Widerøes Flyveselskap AS. I denne analysen er Porters femkraftsmodell benyttet. Denne modellen består av fem ulike krefter som påvirker konkurransesituasjonen: Leverandørers forhandlingsmakt, kunders forhandlingsmakt, trusselen fra nære substitutter, trusselen fra nye aktører og konkurransesituasjonen i bransjen. Gjennom denne analysen kom vi frem til at leverandørenes forhandlingsmakt utgjør den største for Widerøe, men at også trusselen fra nye aktører og konkurransesituasjonen er tilstedeværende. I den finansielle analysen har vi belyst hvordan Widerøes finansielle situasjon har vært, er og hvordan vi tenker oss at den vil være fremover. Metoden vi har valgt å benytte oss av er totalkapitalmetoden, som er en kontantstrømbasert metode og den tar utgangspunkt i fri kontantstrøm. Først benyttet vi oss av kapitalverdimodellen for å finne avkastningskravet til egenkapitalen. Denne fant vi til å være 9,76 %. Gjeldsrenten antok vi å være 4,3 % basert på DNBs utlånsrente. Ved hjelp av egenkapital- og gjeldsandelen fant vi kapitalkostnaden til å være 4,88 %. For å kunne beregne Widerøes fremtidige kontantstrøm foretok vi først en analyse av regnskapet til Widerøe i perioden 2008-2012 for å se om det er en gjennomgående trend i regnskapstallenes utvikling. Deretter fant vi aksjekursen til å være kr 15 053. Videre har vi i den finansielle analysen utført en nøkkeltallssanalyse og en sensitivitetsanalyse. Gjennom nøkkeltallsanalysen ønsket vi å vise Widerøes likviditet, soliditet, finansiering og rentabilitet. Her kom vi frem til at til tross for at Widerøe tidligere har kunnet vise til gode overskudd gir det selskapet ingen grunn til å hvile. Gjennom sensitivitetsanalysen ønsket vi å vise hvor påvirket Widerøe blir Side 3 ved små endringer i utvalgte tall fra regnskapet. Ettersom pris og passasjertall har mest å si for resultatet for Widerøe, valgte vi kun å endre disse tallene. Vi kom frem til at små endringer har stor betydning for resultatet, og vi utførte en nullpunktsanalyse. Her fant vi at prisen kan synke med mellom 8 % og 12 % før den fremtidige kontantstrømmen blir 0. Til slutt følger en konklusjon og en diskusjon som oppsummerer og diskuterer oppgaven vår og de funnene vi har gjort