HR som mulig endringsagent

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken rolle HR (Human Resources) kan ha som endringsagenter under organisatoriske endringer. Vi har tatt utgangspunkt i relevant teori og fremlagt dette for å belyse ulike sider ved problemstillingen og hypotesene. Vi intervjuet ulike ansatte i Direktoratet for forvaltning og IKT og Landbruksdirektoratet for å få informasjon om hvilken rolle seksjon for HR spiller i det aktuelle direktoratet. Dette ble gjort gjennom intervju med en overordnet intervjuguide. Vi analyserte svarene fra informantene og brukte resultatene som grunnlag for drøftelsen. Vår konklusjon er at HR kan ha ulik rolle som endringsagent under organisatoriske endringer. HR har ikke nødvendigvis beslutningsmyndighet, men kan ha ulike posisjoner og roller som vil påvirke deres rolle som endringsagent.