Høyderegnskap for Økern Senter

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Som en del av ny-utbyggingen av Økern sentrum planlegger Steen & Strøm ett nytt Økern Senter. I den forbindelse har vi utarbeidet et høyderegnskap som et ledd i den tidlige prosjekteringsfasen. Rapporten har som hensikt å definere et bæresystem som best ivaretar funksjonaliteten i nye Økern Senter og samtidig er høydeeffektivt. Oppgaven, som er et samarbeid med Multiconsult AS, tar for seg faktorer som påvirker den totale brutto høyden av bygget. Det er lagt spesiell vekt på konstruksjonsmessige elementer, som dekker og bjelker, men også innvendig frihøyde og tekniske installasjoner er vurdert. Med bakgrunn i vurderinger vi har gjort opp imot funksjonalitet, vil en søylemodul bestående av 16,2 meter dekkespenn lagt opp på 8,1 meter bjelker være den mest hensiktsmessige løsningen. Etter beregninger vil da et bæresystem bestående av hulldekker og forspente DLB bjelker være det laveste alternativet som kan benyttes på 16,2m dekkespenn. Denne løsningen tilfredsstiller også reguleringsbestemmelser for området og byggherres ønske om antall etasjer