Historieundervisning om 1. verdenskrig i et flerkulturelt klasserom

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2018-04

Series/Report no

  • Bacheloroppgaver;

Publisher

  • OsloMet

Abstract

  • Denne oppgaven tar opp temaet historieundervisning om 1. verdenskrig i et flerkulturelt klasserom. Temaet er interessant for meg på grunn av min egen kurdiske bakgrunn. I tillegg finnes det mindre forskning på temaet i det flerkulturelle Norge. Dagens historieundervisning i et flerkulturelt klasserom er utfordrende siden elevene har ulik historisk bakgrunn. Vi trenger dermed kunnskap om dette temaet. Gjennom denne oppgaven har jeg derfor undersøkt denne problemstillingen: Hvordan tilrettelegger og gjennomfører samfunnsfaglærere undervisning om 1.verdenskrig i et flerkulturelt klasserom? På hvilken måte begrunner lærerne sine valg av innhold og arbeidsmåter? Hvordan vurderer de elevenes læringsutbytte? I oppgaven har jeg valgt kvalitativ metode i form av observasjon og intervju, fordi jeg ville få innsikt i menneskets livsverden og dermed forstå lærerens undervisning i praksis. I den teoretiske delen har jeg valgt historiedidaktikkens hovedbegreper for å analysere empirien min. Resultatene fra mine undersøkelse konkluderes med det at lærernes undervisning er delvis basert på relevante perspektiver fra historiedidaktikken. På den ene siden samarbeider de godt og fokuserer på elevenes bakgrunn, forkunnskap og interesse. De arbeider kontinuerlig med ord og begrepsforklaring. Videre bruker de andre læringsressurser enn bare læreboka, og de ser på elevenes bakgrunn som ressurs. På den andre siden er arbeidet med fremtidsperspektiv, kildekritikk og nøkkelbegrepene (årsak og virking) fraværende eller utfordrende hos lærerne. Denne oppgaven har skapt bedre forståelse og utvidet mitt perspektiv for temaet. Jeg håper dermed at min undersøkelse danner grunnlag for videre forskning om temaet, siden forskning på dette feltet er svært begrenset.