HiOA strategi 2010 - En garanti for økt studiekvalitet?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven tar for seg Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) sitt arbeid med strategi, og hvordan strategiske avgjørelser kan påvirke studenters oppfattelse av studiekvalitet. Gjennom analyse og testing av tre ulike hypoteser redegjør oppgaven hvorvidt HiOAs Strategi 2020 – Ny viten ny praksis har bidratt til å øke oppfattelsen av, og den rapporterte studiekvaliteten ved HIOA. Selve undersøkelsen baserer seg på analyse av tall hentet fra NOKUTs studiebarometer, Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning samt HiOAs egne kvalitetsundersøkelser. Analysen og drøftingen belyser og trekker linjer mellom HiOAs strategiske prioriteringer i perioden 2012 frem til i dag, og rapporterte resultater for kvalitet. Studiekvalitet er et svært komplekst og vanskelig område å måle, noe som også gjenspeiler seg i teorien og analysen i oppgaven. Basert på analysene av ulike indikatorer for studiekvalitet konkluderer oppgaven med at HiOA iløpet av strategiperioden har visst tegn til forbedring på den rapporterte studiekvaliteten, og at strategien sånn sett kan ha vært virkningsfull. Et av hovedmålene i strategien var å bruke universitetssatsningen som et virkemiddel for å styrke HiOA som helhet. Våren 2017 har høgskolens styre valgt å søke NOKUT om universitetsakkreditering noe som kan ses som et tegn på vellykket strategiarbeid.