Henrik Ibsen – en verdig gjenganger eller en folkefiende?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Henrik Ibsen har vært en gjenganger i norskundervisningen gjennom flere generasjoner. Med læreplanverket LK06 er det ikke lenger obligatorisk for norsklærerne å undervise om hans tekster, men likevel velger mange å bruke dem i norskundervisningen på ungdomstrinnet. Da jeg skulle undervise om Ibsen for tiendeklassinger i Osloskolen, opplevde jeg at folk rundt meg syntes dette hørtes ut som en håpløs oppgave. Selv om de hadde et godt forhold til Henrik Ibsens drama, kunne de aldri tenke seg at 15-åringer kunne bli interessert i dem. Dette vekket min nysgjerrighet, og jeg stilte meg spørsmålet som er blitt problemstillingen for denne oppgaven: Hvordan begrunner lærere sine valg om å jobbe med Henrik Ibsens tekster i grunnskolen, og hvilke metoder bruker de for å engasjere og motivere elevene for undervisningen? For å svare på dette spørsmålet har jeg gjennomført kvalitative forskningsintervju med sju lærere i Osloskolen. I analysen av funnene kom jeg fram til fire hovedkategorier som belyste problemstillingen min. To av dem omhandler begrunnelser for hvorfor lærere ønsker å undervise om Ibsen, og to belyser elementære metoder som går igjen i mine informanters undervisning. Når det gjelder begrunnelser for å undervise om Ibsen, mener lærerne at hans tekster kan være et ledd i dannelsesprosessen til elevene. De mener også at de kan se at arbeidet med hans tekster fører til at elevene utvikler en tolkningskompetanse som de tar med seg videre, både når de skal tolke andre tekster og når de skriver selv. For metodene som blir brukt i undervisningen er variasjon og veiledning viktige stikkord. Med en veiledende voksen som hjelper elevene gjennom teksten, og varierte og engasjerende metoder, bygges elevenes motivasjon for arbeidet med Ibsens drama opp.