Har Riksarkivets endring fra én godkjenning til «midlertidig» og «endelig» godkjenning fungert i henhold til sin hensikt?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Keywords

Description

  • Sammendrag: Problemstillingen handler om godkjenning av Noark 5 systemløsninger. Mer spesifikt hvorvidt Riksarkivets hensikt er innfridd angående innføring av endelig godkjenning som et nytt trinn i prosessbeskrivelsen. Reglene gjennomgås og hensikt med innføringen vurderes. For å vurdere om disse er innfridd benyttes en kvantitativ spørreundersøkelse til arkivskapers og leverandør. Deres erfaringer og holdninger undersøkes. Representanter fra Riksarkivet intervjues. Deretter analyseres etterlevelse av regelverket, med fokus på overholdelse av tidsfrister, oppfølging og informasjonsformidling. Jeg ser så på kjennskap og holdninger til godkjenningene og vurderer om det er støtte bak den retningen Riksarkivet har utviklet godkjenningen i. Abstract: The problem to be addressed is regarding the approval process of Noark 5 system solutions. Specifically, whether Riksarkivets purpose of implementing a “final approval” stage as a new step in the approval process is fulfilled. The approval rules are assessed and the purpose of the implementation is reviewed. To consider if the rules and purposes are fulfilled, a quantitative questionnaire is sent to the record managers in public services and the system developers. Their experiences and attitudes regarding the subject is surveyed. Representatives from Riksarkivet has been interviewed. Finally, an analysis is performed regarding compliance of the rules, with focus on complying to deadlines, how Riksarkivet follows up the system developers and conveyance of information. I then look into knowledge and attitude towards the approval process and analyze whether there are community backing of the direction that Riksarkivet has developed their approval processes.