Har endringsledelse og endringsstrategi en påvirkning på forpliktelse til endring?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven vil ta for seg temaet endringsledelse ved å se nærmere på problemstillingen «Har endringsledelse en påvirkning på forpliktelse til endring». Fokuset på endring innad i organisasjoner er stadig økende og det er derfor spennende å undersøke hva som kan føre til forpliktelse til endring. Jeg har valgt å få svar på min problemstilling ved å ta utgangspunkt i John P. Kotters kjente åtte-trinnsmodell for en vellykket endringsprosess og strategi E og O basert på Dag Ingvar Jacobsens og Nohria og Beers fremstilling. Jeg har i oppgaven valgt å bruke trekomponentmodellen på forpliktelse til endring av Herscovitch og Meyer fra 2002 som mål på forpliktelse. Undersøkelsen er en kvantitativ spørreundersøkelse blant mellomledere i offentlig og privat sektor. Jeg har derfor kunne kartlegge deres oppslutning til endringsprosesser ved å bruke univariat-, bivariat- og multivariat-analyse for å få støtte eller ikke i mine hypoteser. Siden det er en utforskende oppgave er det mye grobunn for videre forskning på temaene rundt Kotters trinn. Hovedfunnene i oppgaven gir en indikasjon på at Kotter har rett i sin påstand om at trinnene må gjøres sammen for å øke forpliktelse. Det er også en indikasjon på at strategi O har en større sammenheng med forpliktelse til endring enn strategi E. Siden undersøkelsen har få respondenter er det vanskelig å komme med noen sikre svar på hypotesene og å generalisere. Det skal også nevnes at det kan være en mulighet for en omvendt årsakssammenheng mellom de uavhengige variablene og avhengige. Det vil si at det kan være at formen for forpliktelse innad i organisasjonen har en påvirkning på Kotters trinn og strategi E og O.