Gutter med AD/HD i ungdomsskolen

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Keywords

Description

  • I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på hvordan tre erfarne lærere opplever at gutter med AD/HD ivaretas i ungdomsskolen. Siden jeg i praksisperiodene opplevde at lærerne møter disse elevene på svært ulike måter, ønsket jeg ved hjelp av brevmetoden å få større innsikt i hva lærerne selv tenker om dette. Grunnet oppgavens begrensede omfang har jeg i denne studien bare valgt å ha fokus på gutter med AD/HD. Følgende problemstilling er utgangspunkt for studien; Hvordan opplever lærere at gutter med AD/HD ivaretas i ungdomsskolen? På spørsmål om informantene fikk noe informasjon om elever med AD/HD da de tok utdanning, svarer alle at de fikk lite informasjon om diagnosen AD/HD, og de oppgir alle at de ønsker mer kunnskap om diagnosen. Når det gjelder spørsmål om informantene opplever at de får god nok rådgivning og hjelp fra andre instanser med tanke på tilrettelegging for elever med AD/HD, kommer det fram at de har ulike erfaringer. Også i forhold til spørsmålet «Opplever du at skolens rammebetingelser er gode nok til at elever med AD/HD får et tilfredsstillende undervisningstilbud?» er det uenighet blant lærerne. Mens to av lærerne oppgir at skolens rammebetingelser er gode nok, svarer den tredje at ungdomsskolens rammebetingelser ikke er lagt til rette for elever med denne diagnosen. Når det gjelder spørsmål om strategi og klasseledelse, tyder svarene på at informantene i stor grad har samme holdninger. De vektlegger alle det å ha en god relasjon til elevene. De presiserer også at det er viktig med stor grad av forutsigbarhet, og viser til at de gjør spesielle avtaler med disse elevene. To av informantene viser også til at de bruker psykologisk «time out» som et pedagogisk grep. Lærerne har også samme oppfatning når det gjelder spørsmål om hvordan de tilrettelegger for faglig og sosial fungering for elever med AD/HD. Det er verdt å merke seg at alle tre ser sosial- og faglig tilrettelegging som to sider av samme sak, og de vektlegger det sosiale aspektet. Lærerne deler en bekymring for at de sosiale vanskene kan være til hinder for faglig utvikling.