Grunnleggende ferdigheters rolle i skolen

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet med denne avhandlingen er å svare på problemstillingen ”Hvordan arbeides det med de grunnleggende ferdighetene i skolen?” Problemet som skal bli sett nærmere på vil da omhandle hvordan det arbeides med de grunnleggende ferdighetene på skolenivå. Undersøkelsen vil skje på 1.-10. trinn, og funnene vil derfor gjelde for både grunnskole og ungdomsskole. De grunnleggende ferdighetene er faguavhengige og integrert i kompetansemålene for alle fagene. Dette er med på å sikre en kontinuerlig utvikling av ferdighetene. De grunnleggende ferdighetene er verktøy som må læres av elevene, slik at de kan tilegne seg kunnskap i alle fag. De er altså en forutsetning for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Det har blitt brukt kvantitativ metode for å gjøre funn i denne avhandlingen. Hensikten med denne spørreundersøkelsen var å se nærmere på hvordan det arbeides med de grunnleggende ferdighetene i skolen. I tillegg blir ulike forskningsprosjekter trukket inn som teori. Disse omhandler implementeringen av Kunnskapsløftet. Vi kan i teorien se at lærerne opplever de grunnleggende ferdighetene som viktige, men at det er ulik oppfating om hva begrepet innebærer. Likevel tyder funnene på at det blir arbeidet mer og mer systematisk med de grunnleggende ferdighetene i skolen og at både lærere og rektorer har en større forståelse av disse som begrep.