Grunnleggende ferdigheter med vekt på å regne i alle fag

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Målet med denne oppgaven var å få et innblikk i de grunnleggende ferdighetenes plass i norsk skole med vekt på den grunnleggende ferdigheten å regne. Det er undersøkt hvordan lærere integrerer å regne i andre fag enn i matematikk. Det har blitt gjennomført seks intervjuer med lærere på barnetrinnet, og det er disse intervjuene det er tatt utgangspunkt i når det i slutten av oppgaven er kommet fram til en konklusjon på problemstillingen. De grunnleggende ferdighetene skal sørge for at elever får kunnskap til å klare seg i samfunnet etter endt skolegang. De skal også sørge for en bedre fagforståelse i alle fag. I oppgaven er det sett på hvor mye lærere og skolen integrerer og fokuserer på de grunnleggende ferdighetene, og stilt spørsmål om hvor ansvaret ligger hvis integrering av disse ferdighetene uteblir. Av intervjuene som er gjort kan man se at de intervjuede er opptatt av de grunnleggende ferdighetene og ikke ser på de som vanskelig å integrere i undervisningen. Likevel kan man se at noen av de intervjuede har en feil oppfatning over hva de grunnleggende ferdighetene innebærer i de ulike fagene. Særlig er det å regne vanskelig å utdype for de jeg har intervjuet, og det er en feilaktig forestilling over hva å regne innebærer i andre fag enn matematikk.