Gründere og motivasjon: Dybdeintervju med fem innovative grundere

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med denne oppgaven har vært å kartlegge hvilke motivasjonsfaktorer som får gründere til å fortsette drift av foretaket sitt over tid, og samtidig forstå relasjoner mellom de ulike faktorene. Problemstillingen jeg har tatt utgangspunkt i er: Hva motiverer innovative gründere i Norge til å fortsette drift av foretaket etter en etableringsfase? For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode. Jeg har hentet inn data fra fem informanter ved bruk av semistrukturert dybdeintervju. Dataen ble analysert gjennom en within-case-analyse og cross-case-analyse. Som analyseverktøy for cross-case-analysen benyttet jeg meg av en tematisert matrise basert på nøkkelord i de enkelte casene. Temaene utgjorde ulike motiverende faktorer som virket gjennomgående på tvers av de ulike casene: autonomi, mestring, vekst, mening (hensikt) og tilbakemelding. Ut ifra analysen er det utarbeidet fire hypoteser som omhandler relasjoner mellom motivasjonsfaktorene. Gjennom drøfting av hypotesene har jeg blant annet konkludert med at gründere i hovedsak er indre motivert, men at ytre stimuli, blant annet i form av positive tilbakemeldinger, også er en viktig motivasjonsfaktor. Videre argumenterer jeg for at gründeres motivasjon er sammensatt av to komponenter i en hierarkisk rangering. Den nedre komponenten består av individuelle behov som mestring og autonomi, mens den øvre komponenten består av motivasjon relatert til foretakets fremdrift. Gjennom denne oppgaven har jeg prøvd å gi svar på hva det er som motiverer norske gründere. For videre forskning har jeg blant annet foreslått å se om motivasjonen til norske gründere skiller seg fra andre land.