Gründerbedrifters bidrag til omstillingen av norsk næringsliv - kjennetegn på lederstil i tre suksessfulle gründerbedrifter

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven omhandler anvendelse av lederstiler i tre suksessfulle gründervirksomheter. Entreprenørskap blir pekt på som en av de viktigste driverne for utvikling og innovasjon i Norge, hvor ledelse trekkes fram som en viktig faktor for bedrifters suksess. Oppgavens problemstilling lyder: «hva kjennetegner lederstilen i tre suksessfulle gründervirksomheter», hvor formålet er å utforske ledelsesteori for å forsøke å støtte opp under og gi ny kunnskap til den aktuelle debatten i samfunnet om hvordan man kan få flere og mer suksessfulle gründere til å bidra til omstillingen av norsk næringsliv. Oppgaven tar for seg relevant teori innenfor ledelsesforskningen, som gir grunnlaget for drøftelsen og analysen. Kvalitativ metode blir benyttet, hvor datatilfanget består av ni intervjuer samlet inn fra tre ulike gründervirksomheter. Som svar på problemstillingen kan funn gjort fra mitt begrensede utvalg indikere at kjennetegn på lederstilen i tre suksessfulle gründerbedrifter innehar elementer fra både transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. Transformasjonsledelse viste imidlertid å være den mest fremtredende av de to i bedriftene. Graden av de ulike prinsippene fra de to lederstilene har vist seg å kunne variere i forhold til bedriftens størrelse, struktur, og hvor «stabil» den oppleves. For at gründere skal bli mer suksessfulle anbefales ledere i nyoppstartede gründerselskaper å anvende en høy grad av transformasjonsledelse og fokusere på å skape inspirerende motivasjon, idealisert innflytelse og intellektuell stimulering, samt gi individuell oppmerksomhet. Ettersom bedriften vokser og har behov for mer struktur og stabilitet burde lederen også ta i bruk elementer fra transaksjonsledelse.