Fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene i førsteklasse

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • «Hvilken betydning mener førsteklasselærere at fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene har å si for elevene?». Dette er problemstillingen som belyses i denne bacheloroppgaven. Det viser seg at barns hverdag peker i retning av mindre fysisk aktivitet, og at leken i større grad enn tidligere blir organisert av de voksne (Mjaavatn & Fjørtoft, 2008). Dette henger blant annet sammen med fokus på økt tilegnelse av kunnskap og læring i dagens samfunn (Frønes, 2011). Jeg ønsker derfor å undersøke hvilken betydning førsteklasselærere mener fysisk aktiv lek i kroppsøvingstimene har å si for elevene. Ved bruk av et kvalitativ forskningsintervjuet har jeg intervjuet tre lærere som underviser i kroppsøving i førsteklasse. I denne framstillingen ønsker jeg altså at lærernes stemme og perspektiver kommer fram. I tillegg har jeg lest relevant teori, og drøfter derfor informantenes svar med relevant teori og forskning.