Frivillige organisasjoners påvirkning av offentlig politikk og samfunn

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Dette er en bacheloroppgave om frivillige organisasjoners påvirkning av offentlig politikk og samfunn. Oppgaven belyser hvordan frivillige organisasjoner fremmer sine interesser, hvilke kanaler de bruker og hvordan påvirkningen gjennom disse fungerer. Først ser oppgaven på hvordan organisasjonene jobber og hvilke utfordringer de møter i sitt arbeid. Deretter belyser oppgaven hvordan organisasjonene bruker Internett og sosiale medier til å fremme sine interesser. Videre ser oppgaven på organisasjonenes kontakt med offentlige myndigheter, og hva de får ut av denne kontakten. Til slutt belyses spørsmålet om det er formelle eller uformelle kanaler som er mest effektive for å bli sett og hørt som organisasjon. Oppgaven bygger på kvalitative intervjuer med informanter fra tre nasjonale pasient- og brukerorganisasjoner, samt på relevant teori og tidligere forskning på feltet. Abstract This is a bachelor's thesis about voluntary organizations' impact on public policy and society. The thesis illustrates how voluntary organizations promote their interests, what channels they use and how their impact works. First, the thesis looks at how the organizations work and what challenges they face. Then the thesis looks at how organizations use the Internet and social media to promote their interests. Furthermore, the thesis looks at the organizations' contact with public authorities and what they get from this contact. Finally, the thesis asks if it is the formal or the informal channels that are more effective to be seen and heard as an organization. The thesis is based on qualitative interviews with informants from three national patient and user organizations, as well as relevant theory and previous research in the field.