Fremtidens biblioteksjefer - En kvalitativ undersøkelse om fremtidens krav til ledere innen bibliotek

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Hvordan vil fremtidens bibliotek se ut, og hva vil kreves av dets ledere? Ledelse er et komplekst emne som best:r av mange ulike komponenter. Med p:virkning fra mange ulike sider og kanter, kan man spørre seg selv: Hva er det som dominerer innen ledelse i bibliotekene i dag? Og hva er det som vil dominere i fremtiden? Det finnes et mangfold av krav, og organisering kan ha mye : si i forhold til hvilke krav som stilles. Siden folkebibliotekene st:r overfor store endringer har jeg valgt : undersøke hvilke tanker biblioteksjefer gjør seg om sin lederrolle og biblioteket i dag, og hva de tror vil skje i fremtiden. Jeg har hatt valgfaget Endringsledelse p: HiOA, som jeg mener gir en god innføring i hvordan ledelse fungerer. Der fant jeg ut at ledelse best:r av mange forskjellige komponenter som stiller krav til lederkompetanse, og at det er mye du m: ta stilling til som leder. Da endringsledelse i hovedsak er et teoretisk fag ønsket jeg derfor : komme i kontakt med biblioteksjefer for : kunne undersøke emnet nærmere, og lære mer om hvordan ledelse fungerer i praksis. Jeg vil undersøke hva som kreves av biblioteksjefene og hva de selv tror vil kreves i fremtiden. I min undersøkelse har jeg ogs: valgt : intervjue 3-:rsstudenter p: HiOA som ogs: har hatt endringsledelse som valgfag. Jeg har i denne oppgaven valgt : sammenligne tidligere forskning med mine egne kvalitative intervju. Jeg vil utdype dette i kapittel 5. tidligere forskning. Fokuset har vært p: ledere innen folkebiblioteksektoren da de n: st:r overfor store endringer i form av kommunereformen. Derfor kan det være interessant : undersøke hva biblioteksjefene tror vil skje i fremtiden. Jeg vil gjennomg: teori om ledelse og begreper som kan hjelpe til med : definere hva en leder er. Jeg vil blant annet ogs: undersøke hvilke krav og utfordringer biblioteksjefer møter i dag, og hvilke de vil møte i fremtiden. Jeg vil ogs: komme inn p: hvordan fremtidens bibliotek vil se ut, og hvilke verdier som er viktige for ledere : ha. Til sist vil jeg se litt p: hva studentene og biblioteksjefene tenker om bibliotekarutdanningen, og hva biblioteksjefene og studentene mener er med til : skape en god leder.