Från oanvänd simhall till värdeskapande kontor: en case-studie om vilken kontorstyp som möter behoven bäst

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • HiOA

Description

  • Syfte - syftet med denna studie är att utforma ett lösningsförslag för hur simhallen på Sjukhus X kan omformas till kontor som möter behov från både organisation och medarbetarna. Avgränsning - Vi går inte in på detaljnivå gällande kostnader, val av material eller byggteknik i vårt lösningsförslag utan vi kommer ge generella rekommendationer baserade på vår empiriska studie samt litteraturgenomgång. Metod för insamling och analys - Case-studien bygger på två semistrukturerade intervjuer, varav en är en gruppintervju, samt ett frågeformulär (N=30) besvarat av medarbetare på Avdelning X. Gruppintervjun utfördes med två informanter från Fastighetsförvaltning och -utvecklingsavdelningen och den enskilda intervjun utfördes med ledaren på Avdelning X. Fynd - Värdeskapning för organisationen är väsentligt för att kunna avgöra om en lösning för ett utrymme är optimal eller inte. För att utforma det existerande utrymme på ett optimalt sätt bör man identifiera och analysera behov hos intressenter och kartlägga aktiviteter som ska ske i utrymmet. Med vår empiriska studie har vi bland annat funnit att ljudnivå, luftkvalitet, temperatur, ljusförhållanden, anpassningsbar arbetsplats och trender som påverkar framtidens arbetsplats är viktiga aspekter man bör ha i åtanke vid utformning av det nya kontoret. Ytterligare aspekter är hantering av motstridande intressen och behov och involvering av medarbetare. Konklusion och rekommendation - Med bakgrund av fynden har vi konkluderat med att ett aktivitetsbaserat kontor möter allas behov bäst. Vi vill poängtera att näst intill möjligt att tillfredsställa alla intressenter samtidigt, men menar att denna lösning kommer att vara den bästa för alla sett till vilka aktiviteter som utförs samt de behov som behöver uppfyllas.