«Fra Yolo til sommerfugl i kokong». En kvalitativ litteraturstudie av Skylappjenta

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • «Læreren skal ikke vri nøkkelen rundt, men gi elevene nøkler så de selv kan åpne dørene i litteraturen» (fritt sitert fra Skardhamar:2011, 79). Anne Karin Skarðhamar (Skarðhamar, 2011) hevder at en del lærere avviser etterarbeid av litteratur i frykt for å ødelegge elevenes opplevelse. Hun hevder at den klassiske bokanmeldelsen ofte er den eneste bearbeidingen av tekst en del elever får være med på. På 90-tallet startet det derimot en diskusjon om hvordan læreprosessene i blant annet norskfaget skulle foregå, og hvordan og hvor mye læreren skulle gripe styrende inn (Skarðhamar, 2011). Kan litterære samtaler og tekstbasert skriving være en god måte å gi elevene nøkler til å åpne litteraturens gåter på? Elise Seip Tønnessen (2010) konkluderer med at det styrker tekstforståelsen å se både bok og film for elever i arbeid med litteratur i artikkelen Tekstforståelse fra bok til film. Konklusjonen ligger til grunn for min videre forskning i denne artikkelen. Jeg har gjort kvalitativ forskning på en skole utenfor Oslo, ved å samtale og bearbeide tekst og bilder sammen med to 10. klasser. Mine problemstillinger er følgende: Hvordan fremstår filmen og boka Skylappjenta (Haq, 2010)av Iram Haq i litterær klassesamtale og skriftlig arbeid i to 10. klasser? Og hvordan fungerer denne undervisningsformen? Skylappjenta som sammensatt tekst vil ikke stå i hovedsetet i denne oppgaven. Derfor vil jeg ikke diskutere de multimodale sidene ved filmen og teksten i særlig grad, men fokusere på funn i samtale og skriftlig arbeid. Først vil jeg presentere et metode- og begrepsavklaringskapittel. Deretter beskriver og begrunner jeg undervisningsopplegg i lys av relevant teori, før jeg drøfter funnene i både samtalene og tekstene.