Fra åpenbar til skjult makt. Om det flertydige maktforholdet mellom sosionomen og foreldre i barneverntjenesten

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Over 53 000 barn og unge mottok i 2015 tiltak fra barnevernet (Statistisk sentralbyrå 2016). Barneverntjenestens arbeid er stadig i nyhetsbildet, men det er som regel med kritisk blikk og anklager om dårlig arbeid. Kritikken går på at mange mener barneverntjenesten for ofte og for tidlig griper inn i folks privatliv. Det gjelder som regel situasjoner med åpenbar maktbruk fra barneverntjenestens side. I det yrkesetiske grunnlagsdokumentet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere (yrkesetiske grunnlagsdokument), står det at der yrkesutøvere har makt til å hjelpe, kan det oppleves krenkende for den det gjelder. Derfor understrekes det at yrkesutøveren har ansvar for å fordele makten mellom seg og brukere, og det oppfordres til etisk refleksjon over egen yrkesutøvelse (Fellesorganisasjonen 2015, 11). Teamet for denne oppgaven er makt og maktutøvelse i barneverntjenesten, med spesielt fokus på forholdet mellom sosionom og foreldre. Jeg ønsker å utvide min maktforståelse, og utforske hvordan makten kommer til uttrykk i helt konkrete situasjoner. Videre ønsker jeg å utvikle en økt forståelse for hvordan jeg som kommende sosionom og barnevernsarbeider, kan redusere foreldres opplevelse av å være i en avmaktsposisjon. Min problemstilling er dermed formulert slik: «Hvordan kan sosionomen i barneverntjenesten forstå maktaspektet i møte med foreldrene? Hvordan kan sosionomen redusere foreldrenes opplevelse av avmakt?»