Formativ vurdering - veien til suksess

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Description

  • Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i formativ vurdering og hvordan dette kan bidra til å fremme læring og gi et godt læringsutbytte hos elevene. For å klargjøre min problemstilling benyttet jeg meg av kvalitativ metode i form av semistrukturert intervju, hvor jeg intervjuet to lærere av ulikt kjønn. Formativ vurdering var et tema som engasjerte informantene og det kom tydelig frem tanker og erfaringer i intervjuene. For å kunne dokumentere elevenes læring er det behov for flere formative vurderingsmetoder og i denne oppgaven er noen av de relevante metodene beskrevet. Det er viktig at læreren benytter seg av de metodene som fremmer og gir et godt læringsutbytte til elevene, og utelukker de av metodene som ikke er læringsfremmende og som ikke fungerer på elevene. I denne oppgaven kommer det frem at egenvurdering, tilbakemeldinger, tydelige mål og fremovermeldinger er vurderingsformer som fremmer videre læring og gir et godt læringsutbytte for elevene.