Formativ vurdering som en vei til livslang læring

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-21

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Selvregulerte elever kjennetegnes av et utvalg positive egenskaper og kan nærmest betegnes som idealelever. Jeg ønsket i min bachelor å se nærmere på hvordan lærere kan fremme selvregulerte elever gjennom sin praksis. Denne bacheloroppgaven er derfor sentrert rundt formativ vurdering og selvregulert læring. Formålet med oppgaven er å belyse hvordan lærere kan bruke formativ vurdering til å fremme selvregulerte elever på ungdomstrinnet. For å belyse dette har jeg gjennomført to kvalitative intervjuer med to lærere som jobber på hver sin ungdomsskole i Osloområdet. Oppgaven tar blant annet for seg ulike varianter eller underpunkter av formativ vurdering som egenvurdering, hverandrevurdering, tilbakemeldinger, elevmedvirkning og mål, og knytter dette opp mot interessante funn fra intervjuene. Funnene viser tydelig lærernes vurderingspraksis, men viser også deres lite bevisste forhold til selvregulert læring. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan formativ vurdering bidra til å fremme selvregulerte elever på ungdomstrinnet?