Formativ vurdering – Hvordan den skal, bør og er

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-23

Description

  • Vurdering i den norske skolen er en rettighet elevene har, lovfestet i forskrift til opplæringslova. Vurdering består av to deler, underveis- og sluttvurdering (Forskift til opplæringslova, 2006). I følge John Hattie er tilbakemelding som et ledd i den formative vurderingen, en lærers fremste virkemiddel med tanke på å fremme læring hos en elev (Hattie J., 2003). I denne studien er det blitt forsket på hvordan underveisvurdering blir praktisert i den norske grunnskolen. Dette er gjort gjennom intervjuer med tre lærere, på ulike skoler og på forskjellig trinn. Deres praksis er blitt analysert ut ifra en tilbakemeldingsmodell hentet fra Hattie og Timperleys artikkel The Power of Feedback (2007). De tre lærerne viser en variert praksis, men har alle tre som mål å drive vurdering som fremmer læring. Et styrende element omkring vurderingsprosessen er forholdet mellom vurderingsmengde og tid til rådighet. Derfor varierer underveisvurderingen fra den ene siden hvor hovedfokuset ligger på å dokumentere måloppnåelse, for å underbygge sluttvurderingen. Til den andre siden hvor man inkluderer elevene i prosessen slik at de får et bevisst forhold til vurdering og slik utvikler et sterkere forhold til egne læringsstrategier. Underveisvurderingens to lovfestede formål består i det læringsfremmende og det dokumenterende, det er interessant hvordan disse kan oppfattes som motstridende.