Formativ vurdering- hjertet til effektiv læring

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Vurdering er en juridisk rettighet elevene har i skolen. I opplæringslovens paragraf 3-2 står det at formålet med vurdering er på den ene siden å dokumentere elevenes måloppnåelse, og på den andre siden skal vurderingen fremme læring hos elevene. Det er viktig at disse to formålene med vurdering ses i sammenheng, slik at den formative vurderingen, som skal fremme læring, baserer seg på kompetansemålene i læreplanen (Opplæringslova, 1998). Denne oppgaven tar for seg hvordan to praktiserende lærere bevisst jobber med formative vurderingsmetoder for å fremme læring hos elevene. Oppgaven er både teori- og profesjonsforankret. Det blir brukt teori og forskning som er aktuelt for temaet for å prøve å gi svar på problemstillingen. For å hente inn data benyttet jeg meg av to kvalitative metode med to intervjuer som var delvis strukturerte. Begge informantene var opptatt av at vurderingen skulle ha som formål å fremme læring. Dette valget tok jeg fordi det er tjenlig å få kunnskap om praksis til to lærere som arbeider med formativ vurdering for å øke elevenes læring. Samtidig er det spennende å få informasjon om hvordan to lærere klarer å integrere god vurderingspraksis i undervisningen. I denne studien kommer det frem at elevene får et bedre læringsutbytte når de får tilpasset opplæring, tilbakemeldinger som peker fremover, har klare mål og kriterier som de forholder seg til, og er aktive i egen vurdering, medelevvurdering og vurdering av læreren.