Foresattes ønsker om en leksefri hverdag

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-08

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Gjennom arbeidet med denne oppgaven ønsket jeg å få et klarere bilde av hvilke faktorer som ligger til grunn når foresatte ønsker en leksefri hverdag for sine barn. Metoden jeg brukte for innsamling av data var kvantitativ. 140 respondenter med barn på femte til tiende trinn i grunnskolen svarte på min spørreundersøkelse som omhandlet deres opplevelser av barnas lekser. Respondentene ble delt i to grupper avhengig av om de ønsket en leksefri hverdag for sine barn eller ei. Deretter ble disse to gruppenes responser på de respektive spørsmålene sett opp mot hverandre for å se om det var signifikante forskjeller i svarene som kunne forklare deres standpunkt for eller mot lekser. I lys av teori om effekten av lekser og foreldreinvolvering i barnas leksearbeid drøftet jeg mine funn.