Foreldre, en ressurs for barns læring?

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Samarbeidet mellom skole og hjem er noe alle lærere må forholde seg til. Et godt samarbeid mellom skole og hjem er med på å utvikle eleven både faglig og sosialt. Som foreldre har man et større ansvar for skolearbeid og faglig innhold enn man hadde tidligere. Denne endringen skjedde i samsvar med Læreplanverket av Kunnskapsløftet. Som navnet tilsier skulle det skje et kunnskapsløft hos elevene og man skulle stille høyere faglige krav. Samtidig har også alle elever potensial for læring og må vi sørge for at enhver utnytter dette potensialet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er en læreplan for elever i grunnskolen og videregående skolen, men er det slik at dette kravet til høyere faglig kompetanse gjelder kun elevene? Denne oppgavens fokus er hvordan foreldres sosioøkonomiske bakgrunn har innvirkning på elevers læringsutbytte. Videre er det et ønske om å trekke frem begrepet støtte og om hvordan dette påvirker elevens læring. Kan støtte ha større effekt på elevens læringsutbytte, kontra foreldres sosioøkonomiske bakgrunn? Fokuset på sosial bakgrunn har økt i takt med innføringen av Læreplanverket for Kunnskapsløftet, der man påpeker at elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn skårer relativt dårligere enn elever med høy sosioøkonomisk bakgrunn. Videre påpeker annen forskning at støtte hjemmefra har større betydning for hvordan elever gjør det på skolen.