Forebygging av tvang under prosedyrer på barn

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn og hensikt: Denne oppgaven ønsker å utforske hvilken kunnskap sykepleieren kan anvende for å fremme barns mestring under prosedyrer, slik at tvang og mulige psykososiale konsekvenser kan forebygges. Det har vært et økt fokus på dette tema de siste årene, men det kan fortsatt være behov for kunnskap her. Følgende problemstilling er drøftet: "Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme mestring og forebygge tvang under prosedyrer på barn". Metode: Problemstillingen er belyst gjennom et litteraturstudium, hvor det er benyttet relevant sykepleiefaglig litteratur, som fagbøker, lovverk, yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, FNs barnekonvensjon, kvalitative vitenskapelige artikler. Samt egne erfaringsbaserte kunnskaper. Resultater og drøfting: Studien viser at barns mestring og kontroll under prosedyrer kan skapes gjennom brukermedvirkning og deltagelse, en trygg relasjon og empati, kommunikasjonsferdigheter tilpasset voksne og barn, bruk av lek i kommunikasjon og veiledning av barn, veiledning og forberedelse, avledningsmetoder, samt at foreldrene mestrer. Oppsummering: Forståelse av barns mestring under prosedyrer kan bidra til at mestringsstrategier i større grad anvendes under prosedyrer på barn, og at tvang muligens forebygges. Studiet kan sette fokus på betydning av utarbeidelse av forskningsbaserte retningslinjer som kan regulerer tvang i pediatrisk praksis.