Forebygging av tvang hos personer med demens

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Tvang i sykehjem foretas oftere enn hva som er faglig forsvarlig og er en faglig og etisk utfordring. Denne oppgaven ønsker å utforske hvilke tilnærmingsmåter sykepleier kan bruke i samhandling med personer med demens slik at tvang forebygges. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge tvang hos personer med demens i sykehjem? Metode: Litteraturstudie, basert på faglitteratur og forskningsartikler. Resultat: Både teori og funn fra forskning viser at kjennskap til pasienten, kompetanse om personer med demens og etisk refleksjon er viktige forutsetninger for å forebygge tvang. Det er også av stor betydning at sykepleier har evne til å være årvåken og fleksibel. Samtidig som tid og ressurser kan være en utfordring. Diskusjon: Sykepleier kan bidra til å forebygge tvang ved å se hele mennesket, ikke bare sykdommen. Mangel på ressurser og kompetent personale på jobb ble ofte oppgitt som årsak til at pasienten gjorde motstand i stellesituasjoner og at det ble brukt tvang.