Forebygging av livsstilssykdommer hos pasienter med schizofreni

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Pasienter med schizofreni har generelt dårligere helse enn normalbefolkningen (Aarre, et al, 2009). Pasienter med psykiatriske lidelser har også dobbelt så stor risiko for å få hjerte- og karsykdommer enn resten av befolkningen (Birkenæs, 2007). Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til forebygging av livsstilssykdom hos pasienter med schizofreni? Metode: Dette er en studie hvor jeg har godt gjennom sentral litratur og en del forskning. Dette er drøftet opp sykepleierens funksjon, yrkesetiske retningslinjer, etiske prinsipper, lovverk og Orems egenomsorgsteori. Resultater: For å kunne forebygge og fremme helsen til pasienter med schizofreni kreves det kunnskap om pasientens lidelse og forløp, og funksjoner som undervisning og veiledning. Konkrete intervensjoner kan være fysisk aktivitet, kostholdsendringer og ulike former for gruppe aktivitet. Dette må foregå på pasientens premisser i forhold til motivasjon, psykiske form og foregå i faste og trygge omgivelser. Diskusjon: Mage utfordringer er knyttet til organiseringen av de ulike tjenestene og at mange av pasientene mottar ulike tjenester fra både kommunehelsetjenesten og spesialehelsetjenesten. Utfordringer er også knyttet til manglende tid med noen pasienter, liten kompetanse blant helsepersonell og manglende retningslinjer knyttet til temaet.