Forebygging av leddkontrakturer hos eldre i sykehjem

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Flere norske fagartikler indikerer at det er et behov for å sette fokus på aktivitet i eldreomsorgen (Granbo & Helbostad, 2006; Helbostad, 2005). I tillegg kan offentlige rapporter tolkes i retning av at det vil være økonomiske besparelser ved å forebygge funksjonsfall i den eldre befolkningen (Kommunesektorens organisasjon, udatert). Hensikt: Besvarelsens hensikt er å redegjøre for problemstillingen; ”Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge kontrakturer hos pasienter på sykehjem?”. Mitt sekundære mål er at et resultat av denne besvarelsen skal være en bredere forståelse av hvilke konsekvenser pasienten opplever i forbindelse med kontrakturer. Metode: Litteraturstudie med både manuelle og systematiske søk. Systematiske søk er foretatt i relevante databaser. Etter å ha lest sammendrag og vurdert ut i fra inkluderings- og ekskluderingskriterier, valgte jeg ut fem forskningsartikler som omhandlet temaet. Annen litteratur som er anvendt for å belyse problemstillingen er tidligere pensumlitteratur og kilder den er basert på, lovverket, offentlige publikasjoner og relevante fagartikler. Resultat: Forebygging av kontrakturer gjennom stell-situasjon bør skje på bakgrunn av en grundig kartlegging av funksjonsevne og pasientens ønsker, og ved bruk av øvelser som utfordrer bevegelighet så vel som muskelstyrke. Videre bør sykehjemslege involveres i kartlegging for å vurdere behov for et tverrfaglig samarbeid.