Forebyggende sykepleie og antibiotikaresistens : hvordan kan sykepleier forebygge urinveisinfeksjoner hos eldre på sykehjem?

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er den største folkehelsetrusselen verden står overfor i dag. Samtidig er 5-6% av pasienter i norske sykehjem til en hver tid rammet av en nosokomial infeksjon, som igjen resulterer i behandling med antibiotika og med det en risiko for resistensutvikling. Forebyggende helsearbeid er sentralt i å redusere omfanget av denne utviklingen. Sykepleiere som arbeider i sykehjem vil daglig møte skrøpelige eldre med mindre motstandsdyktighet, som gjør dem til en utsatt gruppe for utvikling av infeksjoner. Urinveisinfeksjon er den vanligste nosokomiale infeksjonen. Problemstilling: ”Forebyggende sykepleie og antibiotikaresistens; Hvordan kan sykepleier forebygge urinveisinfeksjoner hos eldre på sykehjem?” Metode: Bacheloroppgaven er et litteraturstudium. Gjennom manuelle søk og søk i aktuelle databaser, baseres vår oppgave på relevant forskning, samt faglitteratur og pensumlitteratur. Resultater: Funnene våre viser til kompetanserettede tiltak og praktiske forhold knyttet til forebygging av urinveisinfeksjon. Forskningen viser til manglende kunnskap blant sykepleiere og tar for seg blant annet tilpasset undervisning som et effektivt forebyggende tiltak. Hva gjelder praktiske forhold, tar forskningen for seg forebyggende tiltak rettet mot eliminasjon, hygiene og væske. Konklusjon: Kompetanse og praksis er tett knyttet sammen i sykepleiers yrkesutøvelse. Iverksetting av effektive forebyggende tiltak mot urinveisinfeksjon krever høy kompetanse. Tiltak for å øke kompetansenivået blant sykepleiere er nødvendig for å kunne iverksette faglig forsvarlige sykdomsforebyggende tiltak.