Fordeler og ulemper forbundet med forsøk i naturfag

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015-04-22

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne bacheloroppgaven søkes hvilke fordeler og ulemper som er forbundet med forsøk i naturfag, med ønske om at jeg som fremtidig naturfagslærer skal ha et bevisst forhold til disse aspektene, og dermed få et bedre utgangspunkt som lærer. Gjennom kvalitative intervjuer av lærere og innhenting av eksisterende teori og forskning om temaet skaffet jeg meg et grunnlag for å drøfte fordeler og ulemper forbundet med forsøk. I kapittel 2 blir det redegjort for intervju som metode, utvalget presenteres og begrunnes, og begrensingene i materialet belyses. I kapittel 3 gjennomgås eksisterende forskning og teori som kan være relevant for å belyse fordeler og ulemper forbundet med forsøk i naturfag. Kapittel 4 presenterer resultatene fra undersøkelsen, og videre i kapittel 5 analysers resultatene parallelt med at de drøftes opp mot innhentet teori og forskning. Oppgaven antyder fordeler forbundet med forsøk i naturfag knyttet til elever motivasjon, men også ulemper knyttet til hindringer som demotiverer lærere for i å gjøre forsøk. Videre fornemmes fordeler eller ulemper knyttet til læringsutbyttet av forsøk, avhengig av om forsøket inneholder noen kvaliteter, som klargjøring av hensikter, læringsrettet oppfølging og oppsummerende elementer. På den andre siden kan drøftingen tyde en ulempe forbundet med forsøk i forbindelse med at læringsutbytte kan avvike fra Læreplanens intensjoner. Videre tillegges både fordeler og ulemper med rapportskriving, som står i en nær sammenheng med forsøk.