Fordeler med prosjektstyringsmodeller

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2013-05-28

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven heter fordeler med prosjektstyringsmodeller. Temaet vårt er bruken av prosjektstyringsmodeller i bygge- og anleggsprosjekter. Formålet med oppgaven er å belyse hva slags fordeler prosjektstyringsmodeller kan gi i byggeprosjekter. Vi har strukturert arbeidet vårt etter Rambølls prosjektstyringsmodell. Det finnes mange prosjektstyringsmodeller men vi har valgt å legge mest vekt på Rambøll sin. Vi har valgt å se på to byggeprosjekter og brukt dem som eksempler i oppgaven. Begge prosjektene er ikke ferdig gjennomført, og derfor har vi sett på tidligfasen og planleggingsfasen. Metoden vi har benyttet oss av er litteraturstudie, dokumentinnsamling og case-studie. Konklusjonen vår er at prosjektstyringsmodeller er et hjelpemiddel for å holde orden i et prosjekt og for å kunne styre prosjektet lettere mot realisert verdi. Prosjektstyringsmodeller gir fordeler som å dele opp prosjektet i faser, sette opp et klart målhierarki, få alle til å jobbe sammen med en lik forståelse av prosjektet og målene og jobbe mot realisert verdi.