Følgeevaluering av «Familie for første gang». Delrapport 2: Prosjektfase 2017 - 2018

Collection

  • AFI - FoU-resultat

Document type

Publication date

  • 2019-01-03

Series/Report no

  • AFI FoU-resultater;10/2018

Publisher

  • Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Metropolitan University

Page Number

  • 84

Abstract

  • Dette er den andre av to delrapporteringer fra prosessevalueringen. Denne delrapporten følger utprøvingen i oppstartsfasen mellom våren 2017 og våren/sommeren 2018. Rapporten inneholder både kvalitative intervju samlet inn av AFI, samt deskriptive kvantitative data samlet inn som en del av utprøvingen av familiesykepleierne. I tillegg til de to delrapportene vil det januar 2020 publiseres en sluttrapport som inneholder en prosess- og resultatevaluering av hele prosjektperioden (våren 2016 til høsten 2019). Overordnede problemstillinger i delrapport 2: • Dokumentere erfaringer av den videre utprøvingen av programmet i Norge (våren 2017 til vår/sommer 2018), med perspektivene fra deltagende familier, familiesykepleiere og systemet rundt (de lokale NFP-rådene, Bufdir, RBUP, helsestasjonstjenesten, NAV og barnevernet) • Vurdere gjennomføringen av programmet, fra flere perspektiv – inkludert arbeidsbelastningen til familiesykepleierne, overlappende tilbud, mottakelse av programmet. • Redegjøre og analysere inklusjons- og eksklusjonskriterier av deltagerne i rekrutteringsprosessen. • Beskrive de inkluderte deltagerne og vurdere målgruppen. • Redegjøre for deltagernes erfaringer med programmet. • Redegjøre partners rolle, nærvær og mottakelse av programmet. Problemstillingene i denne delrapporten belyses ved å oppsummere og drøfte informasjon fra intervjuer med deltagende familier, NFP-team og representanter fra de lokale rådene. I tillegg har vi innhentet informasjon fra andre kilder som NAV og Barnevernstjenesten. Vi benytter også deskriptive kvantitative data innhentet av familiesykepleierne som en del av programmet.