Flerkulturell sykepleie : "hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn på?”

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere fremme trygghet ved god kommunikasjon hos pasienter med en flerkulturell bakgrunn? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å vise betydningen av økt faglig sykepleiekompetanse til pasienter med flerkulturelt bakgrunn og fremme trygghet ved god kommunikasjon hos valgte pasientgruppe. Vi ønsker å se sammenhengen mellom sykepleiers kunnskap om kultur og kommunikasjon samt hvordan det påvirker sykepleier og pasientrelasjonen. Metode: Det ble benyttet en litteraturstudie med systematisk søk i Cinahl og Academic Search Premier, med søkeord: Acute care, culture diversity, nurse-patient relations, communication, ethnic minorities, nursing, minority ethnic og transcultural. Fokuset i søket var å finne relevante forskningsartikler som kan bidra til å belyse temaet i studien. Fem artikler er benyttet. Resultat: Resultatet av denne oppgaven identifiserer at kulturelleforskjeller som språk og forskjellige kulturellenormer gjør det vanskelig for både sykepleiere og pasienter i å samhandle og at det er viktig med kulturforståelse. Konklusjon: Når sykepleiere blir bevisstgjort på at det foreligger kulturforskjeller og får økt kulturkompetanse samt behersker de ulike kommunikasjonsferdighetene, kan en lettere fremme trygghet ved hjelp av god kommunikasjon til denne pasientgruppen. Kultur og kulturforståelse er essensielt for kommunikasjon mellom sykepleier og pasienter med en annen flerkulturell bakgrunn. Det er viktige å bruke tolk ved behov"