Feilkilder i rekrutteringsprosessen

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Description

  • Denne oppgaven handler om feilkilder i rekrutteringsprosessen og tiltak mot disse. Problemstillingen vår er “Hvorfor er feilkilder i rekrutteringsprosessen et problem til tross for eksisterende tiltak?”. Problemstillingen bygger på vår kjennskap til at feilkilder og diskriminering fortsatt forekommer til tross for at det eksisterer forebyggende metoder og tiltak. For å besvare problemstillingen vår har vi først valgt å presentere relevant teori om rekrutteringsprosessen og tidligere studier på området. Vi retter fokuset spesielt på intervjuet som en utvelgelsesmetode. Deretter vil vi presentere våre funn og drøfte de opp imot tidligere analyser og funn på området. Vi fant ut at kilden til problemet i hovedsak ligger i manglende kunnskap hos beslutningstakere og etiske dilemmaer hodejegere ofte står ovenfor. Resultatene våre tyder også på at tiltakene som eksisterer i stor grad kan være gode verktøy i en rekrutteringsprosess, så fremt de blir brukt på en god og hensiktsmessig måte.