Faktorer som påvirker unge jenters spiseatferd og holdninger til kosthold. En kvalitativ studie av videregåendeelever i Oslo

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • SERN;2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Description

  • Bakgrunn: I ungdomsperioden legges grunnlaget for livsstil og helsevaner i voksen alder. Spesielt vil usunne kostholdsvaner i barne- og ungdomsårene være viktige determinanter for blant annet økt risiko for overvekt og fedme senere i livet. Et utilstrekkelig kosthold hos jenter kan føre til negative helsekonsekvenser, som for eksempel tap av menstruasjon og benmasse. Forskning viser at det er en stor andel unge jenter som slanker seg, noe som kan være et resultat av et økt kroppspress i samfunnet. Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke faktorer som påvirker unge jenters spiseatferd og holdninger til kosthold.Problemstilling: Hva mener unge jenter kan påvirke deres spiseatferd og holdninger til kosthold? Metode: Det ble gjennomført et fokusgruppeintervju med fem jenter fra en videregåendeskole i Oslo. I tillegg har det blitt gjort litteratursøk for å sammenlikne funn fra egen kvalitativ undersøkelse med funn fra tidligere forskning. Resultat: Resultatene viser at det er flere faktorer som påvirker unge jenters spiseatferd og deres holdninger til kosthold. Det kommer også frem at enkelte faktorer, som smak og pris, har størst påvirkningskraft. Videre kommer det frem at det er et ønske blant ungdommen i vår studie om mer ernæringslære på skolen, da dette kan bidra til å hjelpe ungdom til å ta mer helsefremmende mat- og drikkevalg. Konklusjon: Det er viktig å ha kunnskap om hvilke faktorer som påvirker unge jenters spiseatferd for å kunne bedre deres holdninger til kosthold. Samtidig er denne kunnskapen nødvendig for å vite hvor det er mest virkningsfullt å sette inn tiltak for å bedre deres matvalg.