Evnerike barn i norsk skole

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Den siste tiden har evnerike barn vært et omdiskutert tema i norske medier. Media har dermed satt søkelyset på at de evnerike barna finnes og at kanskje disse barna ikke blir godt nok ivaretatt i den norske skolen. I løpet av studiet har vi lært mye om hvordan vi skal ivareta og tilpasse opplæringen for elever med lærevansker, men svært lite om hvem de evnerike elevene er og hvordan vi skal ivareta og tilpasse for denne elevgruppen. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan evnerike elever blir ivaretatt i den norske skole. De har på lik linje som andre elever rett på å få en inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæring som ivaretar deres emosjonelle, sosiale og faglige behov. Mine funn indikerer dessverre at dette ikke er tilfellet. Evnerike elever blir ikke ivaretatt på en tilfredsstillende måte i den norske skolen.