Evaluering av rehabilitering på Kampen skole

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014-05-27

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Prosjektets mål var å evaluere rehabilitering av Kampen skole, prosjektert av SINTEF, utført i 2000-2004. Det ble valgt et hybrid ventilasjonsanlegg som skulle være både energieffektivt og funksjonelt. Gruppen utførte en rekke målinger og beregninger som skulle avdekke blant annet bygningnens ventilasjonseffektivitet, den termiske massens effekt på tilluftstemperaturen, luftmengder i tilluft, avtrekk og grunnventilasjon, trykkfall i anlegget, virkningsgrader, SFP og energiforbruk. Rapporten avdekker at rehabiliteringen ved Kampen skole sørger for et godt inneklima og lavt energiforbruk. Grunnet behovsstyringen, god virkningsgrad på varmegjenvinneren og lav SFP har skolen et energiforbruk som er lavere enn det prosjekterte og så lavt at det nesten oppfyller kravene for nye skolebygninger etter TEK 10. Ventilasjonsanlegget har ikke nok naturlige termiske drivkefter for å kunne oppnå tilfredsstillende grunnventilasjon, men oppbygningen som sørger for lavt trykkfall og lave lufthastigheter resulterer i et effektivt ventilasjonsanlegg. Det ble avdekket to tekniske feil i anlegget, men disse hadde ikke resultert i signifikante negative endringer av inneklimaet. Dette tyder på at ventilasjonsanlegget er robust.